NASZ ADRES FB

https://www.facebook.com/Przedsi%C4%99biorstwo-Us%C5%82ug-Ciep%C5%82owniczych-i-Klimatyzacyjnych-w-Mor%C4%85gu-PUCiK-2248806905218379/?view_public_for=2248806905218379

 

Informacje o nas

Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych i Klimatyzacyjnych Sp. z o.o. to profesjonalna firma zajmująca się administracją i zarządzaniem nieruchomościami. Specjalizujemy się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Zarządzamy nieruchomościami na terenie gmin Morąg, Miłakowo, Ostróda i Małdyty.

Firma współpracuje również z wysokiej klasy specjalistami wykonującymi przeglądy budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy gazowe, przeglądy elektryczne, kosztorysy, inspektorami nadzoru budowlanego, prawnikami prowadzącymi sprawy wspólnot mieszkaniowych oraz z rzeczoznawcami i notariuszami. Prowadzimy działalność zgodnie z polskim prawem w oparciu o licencje zarządców nieruchomości wydane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Dane adresowe:

Przedsiębiorstwo Usług  Ciepłowniczych

 i Klimatyzacyjnych   Sp. z o.o.                  

14-300 Morąg

ul.Kujawska 3

www.pucik.pl

tel. 89 6142200

NIP 741-18-72-886

REGON 511338657

KRS 000017587

Wys.Kapit.Zak. 10 tys. zł

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NASZYCH USŁUG

DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Udzielanie konsultacji właścicielom w sprawach związanych z ich lokalami lub nieruchomościami

  1. Współpraca z innymi zarządcami nieruchomości (prywatnymi i instytucjonalnymi) w administrowaniu ich zasobami nieruchomości

  2. Wspieranie członków zarządów Wspólnot Mieszkaniowych w kierowaniu sprawami wspólnoty i wypełnianiu swoich obowiązków

  3. Wspomaganie Wspólnot Mieszkaniowych zarządzających się samodzielnie

  4. Reprezentowanie właścicieli lokali (na podstawie pełnomocnictwa) w kontaktach ze wspólnotą i/lub zarządcą

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  1. Przeprowadzanie analiz, weryfikacji i optymalizacji kosztów eksploatacji   nieruchomości -  oraz kosztów mediów (poszukiwanie możliwości obniżki kosztów). Bieżący monitoring kosztów i raportowanie w tym zakresie

  2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego

  3. Organizowanie i nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych budynku i instalacji:  przeglądy roczne (kominiarskie, ogólnobudowlane, gazowe, instalacji przeciwpożarowych, dźwigów, kotłów CO), przeglądy 5-letnie (instalacji odgromowej, elektrycznej, ogólnobudowlane)

  4. Bieżące kontrolowanie stanu technicznego budynku

  5. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja bazy danych właścicieli / najemców oraz warunków umów najmu.

  6. Negocjowanie i zawieranie umów na dostawy mediów oraz nadzór nad ich poprawnym i rzetelnym wykonaniem – monitoring zużycia (dostawa wody i odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, ciepła, wywóz nieczystości)

  7. Negocjowanie i zawieranie umów na obsługę eksploatacyjną obiektu oraz nadzór nad ich poprawnym i rzetelnym wykonaniem: usługi porządkowe (sprzątanie wewnątrz budynku i na zewnątrz, w tym odśnieżanie), ochrona i monitoring obiektu, utrzymanie zieleni zewnętrznej i wewnętrznej, usługi całodobowego technicznego pogotowia awaryjnego, usługi kominiarskie, konserwacja budynku i urządzeń.

  8. Zapewnienie profesjonalnego nadzoru technicznego i bieżąca współpraca z inspektorem nadzoru w zakresie realizacji zleconych prac remontowo-konserwacyjnych.

  9. Opracowywanie pism i wniosków związanych z zarządzaniem nieruchomościami, prowadzenie korespondencji z urzędami i instytucjami

  10. Ubezpieczanie nieruchomości oraz realizacja procedur związanych z likwidacją ewentualnych szkód.

  11. Rozliczanie mediów z najemcami i właścicielami – woda, CO (współpraca ze specjalistycznymi firmami)

  12. Współpraca z pośrednikami w zakresie wynajmu i sprzedaży lokali w obiekcie

  13. Organizowanie i nadzór nad prowadzeniem remontów nieruchomości, adaptacji wynajmowanych lokali, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych.

  14. Opracowywanie rocznego budżetu nieruchomości oraz korekt w tym zakresie – do akceptacji przez właścicieli.

  15. Organizacja pożytków dla nieruchomościami (m.in. różnorodne nośniki reklamowe, wynajem powierzchni wspólnych w budynkach itp.)

  16. Sporządzanie okresowych analiz ekonomicznych dla nieruchomości

  17. Bieżący kontakt z najemcami, rozwiązywanie problemów najemców, prowadzenie korespondencji związanej z nieruchomością, kontakt z urzędami i instytucjami

  18. Opracowanie instrukcji postępowania w sytuacjach awaryjnych (alarmowych) – koordynowanie działań w takich sytuacjach, współpraca ze służbami kryzysowymi (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe)

  19. Organizowanie zabezpieczenia nieruchomości w zakresie realizacji przepisów przeciwpożarowych (organizowanie audytu przeciwpożarowego, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zabezpieczenie w zakresie środków ochrony ppoż.) we współpracy ze specjalistycznymi podmiotami

  20. Prowadzenie rozliczeń finansowych i ewidencji pozaksięgowej nieruchomości w formie uproszczonej, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych

  21. Projektowanie portali i stron internetowych dla nieruchomości (współpraca ze specjalistyczną firmą internetową).

  22. Organizowanie podstawowej obsługi prawnej dla nieruchomości przy pomocy kancelarii prawnej.